خواکین گارسیا کوبو

من عاشق رایانه و به ویژه سخت افزار رایگان هستم. جدیدترین چیز در مورد همه چیز در مورد این دنیای خارق العاده ، که دوست دارم همه چیزهایی را که کشف و یاد می گیرم از آن تقسیم کنم. سخت افزار رایگان دنیای مهیجی است ، در این شکی ندارم.

خواکین گارسیا کوبو از اکتبر 434 تاکنون 2014 مقاله نوشت