تبلیغات
بازی های المپیک

در بازی های المپیک زمستانی هواپیماهای بدون سرنشین قابلیت شکار هواپیماهای بدون سرنشین را دارند

متأسفانه و به دلیل سو mis استفاده ای که برخی کنترل کننده ها ، آگاهانه یا ناآگاهانه ، از هواپیماهای بدون سرنشین خود استفاده می کنند ، در هر صورت ...