ជូលូ Luis Arboledas

អ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើពិភពមនុស្សយន្តនិងផ្នែករឹងជាទូទៅតាំងពីក្មេងមកជាអ្វីមួយដែលនាំឱ្យខ្ញុំមិនចេះនិយាយអំពីបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបចុងក្រោយឬសាកល្បងក្តារនិងក្របខ័ណ្ឌគ្រប់ប្រភេទដែលធ្លាក់ចូលក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំ។

Juan Luis Arboledas បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦៣១ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥