ජුවාන් ලුයිස් ආර්බොලෙඩාස්

තොරතුරු තාක්‍ෂණ වෘත්තිකයා කුඩා කල සිටම පොදුවේ රොබෝ විද්‍යාව හා දෘඩාංග පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වයි, එය නවීන තාක්‍ෂණයන් පිළිබඳව නොසන්සුන් වීමට හෝ මගේ අතට වැටෙන සියලු වර්ගවල පුවරු සහ රාමු අත්හදා බැලීමට හේතු විය.

ජුවාන් ලුයිස් ආර්බොලෙඩාස් විසින් 1031 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත