Phần

Hardware Libre là một trang web dành riêng cho việc phổ biến các dự án và thông tin liên quan trong thế giới Maker, DIY, Phần cứng mở và Nguồn mở.

Chúng tôi yêu thích các nguồn tài nguyên mở và hợp tác.

Chúng tôi bắt đầu như một trang web tin tức và nhờ nhà văn chuyên nghiệpDần dần, chúng tôi gạt những điều này sang một bên để bắt đầu xuất bản và ghi lại tất cả các loại dự án Maker, đánh giá sản phẩm, hack, sửa đổi, thiết bị điện tử cũng như tất cả các loại thành phần và vật liệu mà chúng tôi có thể sử dụng trong các dự án của mình.

Chúng tôi hy vọng bạn thích trang web của chúng tôi và hơn hết là bạn được học hỏi và chia sẻ nhiều 😉

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi, bạn có thể làm như vậy thông qua biểu mẫu contacto.