پابلینوکس

عاشق تقریباً هر نوع فناوری و استفاده کننده از انواع سیستم عامل ها و همچنین شخصی که دوست دارد هر نوع وسیله الکترونیکی را که به دست من می رسد ، قلع و قمع کند.