តូនីដឺហ្វ្រូតូស

ហ្គេមបានញៀននឹងបច្ចេកវិទ្យាសង្រ្គាមនិងចលនាអ្នកបង្កើត។ ការប្រមូលផ្តុំនិងបំបែកផ្នែករឹងគ្រប់ប្រភេទគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនបំផុតនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនិងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានច្រើនបំផុត។

Toni de Frutos បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦៥ ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៦